top of page
shutterstock_1302749602.jpg

HOITOTARVIKKEET

Hyvin toimiva hoitotarvikejakelu parantaa potilaan omahoidon edellytyksiä ja edistää sitoutumista hoitoon

Asianmukaiset hoitotarvikkeet ovat edellytys sille, että avanneleikatut ja anaali-inkontinenssipotilaat voivat käydä työssä, harrastaa ja viettää sosiaalista elämää. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi erilaiset potilaalle soveltuvat avannepussit ja tarpeenmukaiset oheishoitovälineet sekä sairauden takia heikentyneen virtsan ja ulostuksen pidätyskyvyn hoitotarvikkeet vaikeaan tai keskivaikeaan oireistoon, kuten vaipat.

Suomen voimassaolevan lainsäädännön mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin myös hoitotarvikkeiden jakaminen kuuluu. Lähtökohtaisesti hoitotarvikkeet ovat maksuttomia, kun henkilöllä on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Kuitenkin esimerkiksi avanneleikkauksen jälkeen hoitotarvikkeita tarvitaan heti, eikä tällöin noudateta kolmen kuukauden sääntöä.

Hoitotarvikkeita, kuten avannesidoksia, tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka myös arvioi ja seuraa tarvikkeiden tarvetta. Esimerkiksi avannetarvikkeiden saaminen edellyttää yleensä avannehoitajan tekemää lähetettä hoitotarvikejakeluun. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa. Koska hoitotarvikejakelun pääsääntönä on potilaan yksilöllinen tarve, kunta ei voi asettaa ehdottomia tarvikkeiden enimmäismääriä. Poikkeaminen kunnan yleisestä jakeluohjeesta voi vaatia avannehoitajan lisäksi esimerkiksi ylilääkärin hyväksynnän.

Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfosta 4/2013

Hoitotarvikejakelun käytännöissä on vaihtelua kuntien välillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti kunnilta hoitotarvikejakelun toteutumista alkuvuodesta 2014. Selvityksen pohjalta STM suositti kuntia kiinnittämään huomiota muun muassa hoitotarvikkeiden laatukriteereihin ja hoitotarvikejakelun työntekijöiden osaamiseen. Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta 168/2014.
Finnilcon tekemien kyselytutkimusten (2016 ja 2018) mukaan suurin osa avanneleikatuista saa hoitotarvikkeita yksilöllisen tarpeensa mukaan, kuten kuuluukin. Osa vastaajista kuitenkin toi esille hoitotarvikkeiden rajoittamista joko tuotteen tai määrän osalta.

Finnilco yhdessä muiden järjestöjen ja Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n kanssa on laatinut hoitotarvikkeita käyttäville henkilöille tukimateriaalia käytössä olevista oikeusturvakeinoista. Ohjeiden lisäksi tukimateriaali sisältää lomakepohjat, joiden avulla henkilö voi laatia valituksen, mikäli hän ei saa tarvitsemaansa hoitosuunnitelman mukaista hoitotarviketta.

bottom of page