top of page
Teammates

STRATEGIA

Finnilcon perustehtävä

Finnilco toimii kaikkien avanne- ja vastaavasti leikattujen, anaali-inkontinenssipotilaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hyvinvoiva ihminen elää tasapainoista ja täyttä elämää ja hänellä on mahdollisuus toteuttaa itseään haluamallaan tavalla osana ympäröivää yhteiskuntaa. Leikkaus tai sairaus voivat kuulua ihmisen elämään, mutta ne eivät määritä koko ihmistä, eivätkä saa johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen.
Finnilco tukee avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden sekä heidän läheistensä sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen ja toimii heidän edunvalvojanaan.

Finnilcon strategiset tavoitteet vuosille 2022-2025

Aktiivinen vertaistuki

a) yhteistyö jäsenyhdistysten ja niiden luottamusjohdon kanssa

b) mahdollistetaan monipuoliset mahdollisuudet vertaistuelle 

 

 • Uusi vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti tuo resursseja vapaaehtoisten keskinäisen vertaistuen ja yhteishengen rakentamiseen.  Projektissa pyritään tekemään vapaaehtoistoiminnasta houkuttelevampaa ja helpommin lähestyttävää, jotta vapaaehtoisia löytyisi järjestämään vertaistoimintaa eri tavoin.  

 • Hiljaiset yhdistykset Finnilcon hallituksen ja johdon asiaksi. Ollaan yhteydessä ja selvitellään, mitä on tehtävissä. Tarvittaessa neuvotaan yhdistyksen hallittu lopettaminen tai yhdistyminen toiseen yhdistykseen. Jäsenille kerrotaan jäsenyysvaihtoehdoista.  

  

 • Teemoittaiset valtakunnalliset vertaistukitilaisuudet, esim. avannetyypeittäin.

 • Huomioidaan eri-ikäiset soveltuvin osin. 

Aktiivinen edunvalvoja ja rautainen asiantuntija  

 

 • Kohderyhmän näkökulmien esille tuominen hoitotarvikkeiden kilpailutuksiin.

 

 • Aktiivisesti kehittämässä hoitotarvikkeiden saantia käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti (vrt. apuvälineet).

 • Aktiivisesti mukana asiantuntijana kehittämässä hoitopolkua tai vaatimassa sen kehittämistä, jos on tarvetta (esim. nyt avanneleikatun vatsalihasharjoitteluohjeiden ja muiden kuntoutusohjeiden koostaminen yhdessä eri sairaanhoitopiirien fysioterapeuttien ja Terveyskylän kanssa).

 • Tehdään kyselyitä ja lisätään opinnäytetöiden teettämistä.

 • Seurataan enemmän kansainvälisiä tutkimuksia. 

Vakaan rahoituksen turvaaminen  

 

 • Lisätään jäsenetuja ja pyritään tällä jäsenmäärän säilyttämiseen ja/tai kasvattamiseen. Jäsenetujen myötä myös jäsenyyden markkinointi on helpompaa.  

 • Pienkeräykset. Lahjoittajalle kerrotaan, mitä hänen lahjoituksellaan konkreettisesti saadaan aikaan. Selvitetään sosiaalisen median hyödyntäminen varainhankinnassa. Esim. Facebookissa merkkipäiväkeräykset, varankeräysmerkintä yhdistyksen FB-sivulle.

 

 • Selvitetään rahankeräysluvan hankinta.

 • Kerrotaan testamenttilahjoituksen mahdollisuudesta. 

 • Muistetaan myös muut monipuoliset varainhankinnan keinot, esim. joukkorahoitus (Mesenaatti ja vastaavat).

 • Ständit ja kolikkokeräykset, jäsenyhdistykset niissä mukana. 

Brändin kohottaminen

 • Nimen selventäminen näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi.

 • Tunnettu ja hyvämaineinen järjestö on houkutteleva yhteistyökumppani, myös rahoittajien silmissä.

 • Tieto järjestöstä on oltava helposti saatavilla ja jäseneksi liittyminen vaivatonta.

Finnilcon strategia kukan muodossa
bottom of page