top of page
Fist Pound

SÄÄNNÖT

Säännöt ja organisaatio

NIMI KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Finnilco ry, ruotsiksi Finnilco rf. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä FINNILCO. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § FINNILCOn tarkoituksena on keskusjärjestönä ja jäsenyhdistyksissä toimia avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja lisätä tietoisuutta avanne- ja vastaaviin leikkauksiin ja anaali-inkontinenssiin liittyvistä asioista.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi FINNILCO pyrkii

 • tavoittamaan yhdistys-, koulutus- ja vierailutoiminnalla kaikki avanne- ja vastaavasti leikatut sekä anaali-inkontinenssipotilaat,

 • seuraamaan alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla,

 • tekemään toimialaansa kuuluvia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,

 • osallistumaan toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön,

 • toimimaan yhteistyössä muiden kansanterveystyötä tekevien järjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, kuntien, maakuntien sekä valtion viranomaisten kanssa kanssa,

 • harjoittamaan julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

 • harjoittamaan, tukemaan ja edistämään toimialansa tieteellistä tutkimustyötä ja kehitystä laatimalla tilastoja, julkaisemalla tutkimuksia ja myöntämällä tutkimustyötä varten apurahoja,

 • kehittämään ja toteuttamaan julkisia palveluita täydentävää toimintaa avanne- ja vastaavasti leikattujen sekä anaali-inkontinenssipotilaiden tukemiseksi,

 • ylläpitämään toimialansa kirjastoa sekä

 • suorittamaan muita vastaavia FINNILCOn tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä.

FINNILCOIIa on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4 § FINNILCOn varsinaiseksi jäseneksi voi FINNILCOn kokous hyväksyä yhdistyksen tavoitteiden hyväksi työskentelevän rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön ja muun oikeuskelpoisen yhteisön.

Kannattavaksi jäseneksi voi FINNILCO hyväksyä kunnan tai kuntayhtymän, rekisteröidyn säätiön tai oikeuskelpoisen liikelaitoksen, joka haluaa tukea yhdistyksen tavoitteita tai aktiivisesti toimii heidän hyväkseen.

FINNILCOn hallituksella on oikeus hyväksyä järjestöön henkilöjäseniä.

FINNILCOn henkilöjäsenillä ja jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus tarkkailijoina ja omalla kustannuksellaan osallistua kaikkiin FINNILCOn yleiskokouksiin ja tilaisuuksiin.

5 § FINNILCOn kokous voi hallituksen esityksestä päättää avanne- tai vastaavasti leikattujen sekä anaali- inkontinenssipotilaiden parissa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumisesta FINNILCOn kunniajäseneksi.

6 § Jäsen voi erota FINNILCOsta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.

Jäsen, joka toiminnallaan on huomattavasti vaikeuttanut FINNILCOn toimintaa, voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa FINNILCOn jäsenyydestä.

Erottamispäätös on välittömästi ja todisteellisesti annettava tiedoksi erotetulle jäsenelle ja on tällä oikeus saattaa erottamispäätös FINNILCOn kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se oli saanut erottamispäätöksestä tiedon.

7 § FINNILCO ja sen jäsenet ovat taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäisiä.

8 § FINNILCOn varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat vuosittain FINNILCOn syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

KOKOUKSET

9 § FINNILCOn varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous syyskuussa.

Kokousten pitämisen ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

FINNILCOn kokoukseen voi etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisjärjestelyjen yksityiskohdista päättää FINNILCOn hallitus.

10 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Käsitellään hallituksen kertomus edellisen toimintakauden toiminnasta ja tehdään sitä koskevat päätökset.

 6. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto.

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 8. Päätetään niistä mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellä 5-7 kohdissa käsitellyt asiat antavat aihetta.

 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma.

 6. Vahvistetaan seuraavan tilikauden tulo- ja menoarvio.

 7. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.

 8. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, FINNILCOn toimihenkilöiden sekä FINNILCOn lähettämien virallisten kokousedustajien palkkioista, heidän matka- ja päivärahoistaan sekä tilintarkastajien palkkioista.

 9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.

 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

 11. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.

 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua FINNILCOn jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) FINNILCOn äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisen kokouksen kutsuun nähden on noudatettava, mitä varsinaisesta kokouksesta on näissä säännöissä määrätty. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13 § FINNILCOn kokouksiin on kullakin varsinaisella jäsenellä oikeus lähettää kaksi edustajaa, joilla kummallakin on kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

FINNILCOn henkilöjäsenellä, kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

HALLITUS

14 § FINNILCOn asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kunkin jäsenen henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja se alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta. Peräkkäisiä toimikausia voi olla enintään kolme.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan l ja II varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

15 § Hallituksen puheenjohtaja toimii FINNILCOn puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtävänä on kokousten johtaminen, FINNILCOn edustaminen, hallinto sekä talous. Varapuheenjohtajien tehtävänä on huolehtia puheenjohtajan estyneenä ollessa tälle kuuluvista tehtävistä.

16 § Hallituksen avuksi voidaan perustaa työryhmiä, joiden määrästä päättää yhdistyksen hallitus ja joka myös valitsee niiden puheenjohtajat. Työryhmien muut jäsenet valitsee ryhmän puheenjohtaja. Työryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Työryhmän puheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan valita myös hallitukseen kuulumaton henkilö.

Työryhmien tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa oman tehtäväkenttänsä toimintaa, panna täytäntöön hallituksen tämän tehtäväkentän osalta tekemät päätökset sekä tehdä tältä alalta hallitukselle esityksiä ja aloitteita.

Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin ja se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

TILIT

17 § FINNILCOn kirjanpidollinen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä viimeisenä päivänä joulukuuta ja jätettävä tositteineen sekä muine tarpeellisine asiakirjoineen tilin- / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilin- / toiminnantarkastajan on jätettävä hallussaan olevat asiakirjat sekä tilien ja hallinnon tarkastuksesta antamansa lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

FINNILCON NIMEN KIRJOITTAMINEN

18 § FINNILCOn nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai l ja II varapuheenjohtaja kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA FINNILCON PURKAMINEN

19 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai FINNILCOn purkamisesta voidaan tehdä FINNILCOn kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

20 § FINNILCOn purkautuessa sen varat käytetään FINNILCOn kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

21 § Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

 

 

Säännöt on hyväksytty Finnilcon syyskokouksessa 19.9.2020 Kuopiossa ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 7.1.2021.

bottom of page